บทความ-KiloThai

KiloThai

การชั่งตวงวัด(Legal Metrology)

การชั่งตวงวัด คือ มาตรวิทยา(Metrolory) เป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการวัด ส่วนการชั่งตวงหรือมาตรวิทยาเชิงกฏหมาย Legal Metrology เป็นการวางระเบียบข้อกำหนดควบคุมการวัด และเครื่องมือวัด นอกจากนี้การชั่งตวงวัดยังคุ้มครองด้านความปลอดภัยแก่สาธารณะ สิ่งแวดล้อม ผู้บริโภค ผู้ค้า ซึ่งมุ่งเน้นถึงการค้าที่เป็นธรรม
ทุกวันนี้ผู้บริโภค ผู้ค้า หน่วยงานภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม ใช้ผลการวัดเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ การวัดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลต่อเศรษฐกิจ และความเป็อยู่ของประชาชน เ่นในมุมมองของผู้บริโภค เมื่อซื้อข้าว 1กิโลกรัม จะต้องมั่นใจว่าข้าวที่ได้ซื้อมานั้นมีน้ำหนัก 1 กิโลกรัมครบถ้วนจริง ทุกภาคส่วนของสังคมจะได้มีความมั่นใจในการวัดค่าว่ามีความโปร่งใสเที่ยงธรรมระหว่างผู้บริโภคและผู้ค้า
ระเบียบข้อบังคับของรัฐที่ออกบังคับใช้กับสังคมมุ่งหวังให้เกิดความมั่นใจในผลการวัดให้บรรดาผู้ค้าและผู้บริโภคสามารถที่จะตัดสินใจได้ถูกต้อง ระเบียบข้อบังคับนี้เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดระบบการชั่งตวงวัดที่เข้มแข็ง

กิจกรรมการชั่งตวงวัด
กิจกรรมหลักของการชั่งตวงวัด ได้แก่ การออกกฏหมาย การควบคุมดูแลระเบียบข้อกำหนด จัดให้มีการสอบกลับได้สำหรับการวัด และเครื่องมือวัด
การชั่งตวงวัดเป็นผลลพลอยได้จาการวัดทางวิทยาศาสตร์ และยังช่วยนำปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคม

ตัวอย่างการควบคุมระเบียบข้อกำหนดของการชั่งตวงวัด ที่สำคัญต่อสังคม

การจัดการวัตถุดิบและการฉ้อโกง : ความสอบกลับได้ของการวัดเป็นกรอบการทำงานสำหรับการควบคุมวัตถุดิบให้มีความน่าเชื่อถือ ลดการฉ้อโกง   และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการวัตถุดิบ
การผลิตข้าว : ชาวนาต้องการเงินทุนจำนวนมากในการลงทุนในการผลิตข้าว ทำให้ชาวนามีข้อโต้แย้งกับเจ้าของโรงสีที่ซื้อผลิตผลทางาการเกษตร ของตนโดยการทำให้เป็นที่ยอมรับ ทำได้โดยการให้คำรับรองและประทับเครื่องหมายคำรับรองเครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายข้าวก็จะช่วยฟื้นคืนความมั่นใจและลดข้อโต้แย้งลงได้
การจัดเก็บภาษีรายได้ของรัฐ : รัฐบาลจัดเก็บรายได้ทางภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆโดยยึดการวัดเป็นตัวตัดสิน รวมถึงภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บ ในผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ขาย นำเข้า และส่งออก การชั่งตวงวัดจะทำให้เกิดการจ่ายภาษีที่เป็นธรรมระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจ
- การลดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า : โดยทั่วไประบบการชั่งตวงวัดที่มีการปรับเข้าสู่ข้อกำหนดสากลที่ยอมรับร่วมกัน จะช่วยส่งเสริมให้เกิด ความมั่นใจ และมีความชัดเจนในการวัด สิ่งเหล่านี้เป็นการลดอุปสรรคทางการค้าลง และสามารถช่วยให้ประเทศกำลังก้าวไปสู่ระบบการค้า ในยุคโลกาภิวัฒน์  รวมถึงช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติด้วย
ส่งเสริมธรรมาภิบาล : ในขอบข่ายของข้อกำหนดของรัฐที่ครอบคลุมเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม งานด้สนสาธารณสุข และความปลอดภัย การควบคุมการจราจร การออกข้อกำหนดที่เหมาะสมคือการให้ความสำคัญกัยประโยชน์ที่ได้รับ และการใช้งานข้อกำหนดการชั่งตวงวัด
การปกป้องสิ่งแวดล้อม : การดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สำคัญต่อเราและลูกหลาน การตัดสินใจทำโดยรัฐบาล สิ่งแวดล้อมต้องการการวัดที่แม่นยำ สอบกลับได้ การตัดสินวจเหล่านี้กระทบต่อการดำรงชีวิตของเรา การเพิ่มขึ้นของมลภาวะมีผลในการเพิ่มขึ้นสำหรับวัตถุดิบอาหาร เป็นผลทำให้เกิด การใช้และการทำปศุสัตว์ที่เกินความจำเป็น ทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรม การชั่งตวงวัดจะช่วยรัฐและประชาคมในการดูแลคุณภาพดินและกำจัดการเสื่อมสภาพของดิน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยการวัด และการควบคุมผลกระทบที่สัมพันธ์กับเกษตรกรรม และทุ่งหญ้าสำหรับการปศุสัตว์

"ในปัจจุบันนานาชาติได้มีการศึกษาพบว่าทุก 1ดอลล่าร์ที่เสียไปในการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดอย่างสม่ำเสมอ จะลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดจากการวัดที่ไม่ถูกต้องลง คิดเป็นเงิน 11.4 ดอลลาร์"
อ่านเพิ่มเติมในรายงานของบริช หน้า29 http://www.oiml.org/publications/brich_study.html
      ขอบคุณบทความจากสำนักชั่งตวงวัด,การชั่งตวงวัด.pdf,http://www.dit.go.th

งานของชั่งตวงวัดที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด
คือการให้เครื่องหมายคำรับรองเครื่องชั่งดิจิตอล และสปริง
เราทุกคนเคยสังเกตุเครื่องหมายตราครุตที่หน้าปัดเครื่องชั่งสปริง(เครื่องชั่งเข็ม)....หรือไม่?
และเราทุกคนเคยสังเกตุเครื่องหมายคำรับรองที่จะต้องมีติดอยู่กับเครื่องชั่งดิจิตอล....หรือไม่?
มันคือเครื่องหมายที่บ่งบอกถึง ความเที่ยงตรงของเครื่องชั่ง และเป็นตัวยืนยันว่าเครื่องชั่งดังกล่าวผ่านการตรวจรับรองจากกองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นั่นก็หมายความว่าเครื่องชั่งที่มีเครื่องหมายดังกล่าวสามารถนำมาชั่งซื้อขายได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย ...
"ลองนึกดูนะครับว่า ถ้าเราไปซื้อข้าวสาร 2 กิโลกรัม ตาชั่งก็บอกว่า2 กิโลกรัม แต่ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่ามันตรงจริง
ท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่าไม่ได้ถูกโกงตาชั่ง?...."
การโกงตาชั่งมันไม่ได้หมายความว่ามีคนไปแก้ไข ดัดแปลง ปรับแต่ง เสมอไป "ผมเชื่อครับว่าคนไทยไม่มีใครเอาเปรียบใคร" แต่มันอาจเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากตัวแมคคานิก หรืออุปกรณ์ ที่มีค่าความผิดพลาดในตัวมันเอง...
นั่นคือที่มาของเครื่องหมายคำรับรองจากกองชั่งตวงวัด ที่ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่เราในฐานะผู้บริโภคควรจะต้องมองหา เพราะการได้มาซึ่งเครื่องหมายนี้เครื่องชั่งต้องถูกทดสอบความเที่ยงเสียก่อน