โหลดเซลล์ (LOADCELL)

โหลดเซลล์ (LOADCELL)

load_cells

เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แปลงค่าที่กระทำของแรง เช่นการกด,การดึง ไปเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ซึ่งถ้าจะแบ่งโหลดเซลล์ตามการใช้งานเราจะสามารถแบ่งได้ดังนี้

  1. โหลดเซลล์แบบสแตนเกจ (นิยมใช้กันมากในระบบเครื่องชั่ง)
  2. โหลดเซลล์แบบไฮดรอลิก (สามารถทนทานต่อความต่างศักย์ฉับพลัน,ฟ้าผ่า)
  3. โหลดเซลล์แบบนิวเมติก
  4. โหลดเซลล์แบบเพียโซรีซิสทิฟ (เหมาะกับการวัดแรงเชิงพลวัตน์)
  5. โหลดเซลล์แบบแมกเนโต สตริคทีฟ

โหลดเซลล์แบบสแตนเกจ จะอาศัยแรงที่กระทำบนตัวโหลดเซลล์ ทำให้ตัวโหลดเซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เช่นบิด,งอ ซึ่งจะส่งผลต่อวงจรสแตนเกจที่ติดตั้งอยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วย ทำให้ค่าความต้านทานภายในวงจรเปลี่ยนไป และจะต้องเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงที่กระทำเสมอ
สรุปได้ว่า การแปลงค่าทางกลศาสตร์ แรงจะถูกตรวจจับได้จากการเปลี่ยนรูปร่างของวงจรสแตนเกจ และสเตนเกจแปลงค่าการเปลี่ยนรูปร่าง จากความเค้น,ความเครียดที่เกิดขึ้นนี้ไปเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า นั่นเอง

โหลดเซลล์ในระบบเครื่องชั่ง
โหลดเซลล์ถืได้ว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีการจ่ายไฟผ่านเข้าไปยังวงจรบริดจ์ที่ตัวโหลดเซลล์
และจะมีสัญญาณไฟฟ้าส่งออกมา เป็นค่าน้อยๆเพียงไม่กี่มิลลิโวลต์(0-10 mV/V) ส่งเข้าไปยังหัวอ่านน้ำหนัก(Indicator)
เพื่อขยายสัญญาณและแปลงสัญญาณไฟฟ้า(Analog To Digital Covertor) ที่ได้มานี้ให้เป็นค่าน้ำหนักต่อไป

การเลือกใช้งานโหลดเซลล์
– งานชั่งที่ต้องสัมผัสกับน้ำ สารเคมี ชั่งในห้องเย็น ควรเลือกLOADCELL ที่เป็นสแตนเลส เพราะทนความชื้นได้ดี
– งานชั่งทั่วไป สามารถเลือกใช้โหลดเซลล์โดยพิจารณาถึงวัสดุที่ประกอบเป็นโหลดเซซล์ว่าเป็น อัลลอยด์หรืออะลูมิเนียม
ซึ่งวัสดุที่เป็นอัลลอยด์จะราคาถูกและเหมาะกับงานชั่งที่มีน้ำหนักไม่มาก

——————————————————————————————————————

โหลดเซลล์รถบรรทุก
แบบที่นิยมติดตั้งส่วนใหญ่จะมี2แบบ คือแบบลูกบอล และแบบคอลัมม์
แบบลูกบอล แนะนำโมเดล QS
อายุการใช้งาน5-10 ปี ขึ้นอยู่กับความถี่ในการชั่ง และการดูแลรักษา